Właściciel strony

Mateusz Pilich Mateusz Pilich - dr hab. nauk prawnych, absolwent studiów prawniczych (1999 r.), a później doktorant (2001-2005 r.) i adiunkt (od 2006 r.) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstw.

W trakcie studiów doktoranckich otarł się o sektor edukacji. Pracował na stanowisku prawnika w Biurze Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego (1999-2000). Następnie zatrudniony w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, kolejno jako: specjalista ds. prawnych, główny księgowy i w końcu jako wicedyrektor ds. ekonomicznych i administracyjnych. Dzięki temu zdobył unikalne doświadczenia, które następnie wykorzystał pisząc wielokrotnie wznawianą i niezwykle popularną książkę pt. Ustawa o systemie oświaty: Komentarz.

Od 2005 r. asystent sędziego w Izbie Cywilnej SN, następnie - od 2008 r. do chwili obecnej - Członek Biura Studiów i Analiz SN. Ukończył aplikację sądową; w latach 2009-2011 i ponownie od 2017 wpisany na listę adwokatów w Warszawie.

Jest autorem licznych publikacji naukowych oraz popularyzujących wiedzę prawną. Najistotniejszym osiągnięciem jest niewątpliwie rozprawa habilitacyjna pt. Zasada obywatelstwa w prawie prywatnym międzynarodowym (Wolters Kluwer Warszawa 2015).

 

 

Publikacje naukowe

==> Tutaj znajduje się pełna i aktualna lista <==

1. Europeizacja prawa prywatnego międzynarodowego – cel, ograniczenia, wyzwania, PROBLEMY PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO Tom 12 r. 2013, str. 53-83
2. Glosa do wyroku SN z 14.02.2013, II CSK 294/12, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH Tom 1 r. 2014, str. 38-49
3. Glosa do wyroku SN z 31.05.2012, IV CSK 419/11, ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH Tom 7-8 r. 2013, str. 573-577
4. Polnisches Vertriebsrecht - aktueller Zustand und Entwicklungsperspektive, ZVERTRIEBSR - ZEITSCHRIFT FÜR VERTRIEBSRECHT z. 6 r. 2013, str. 366-376
5. Law applicable to insurance contracts in the light of the Rome I Regulation, STUDIA IURIDICA Tom 54 r. 2012, str. 197-220
6. Law Applicable to the Merits of the Dispute Submitted to Arbitration in the Absence of the Choice of Law by the Parties (Remarks on Polish Law) CYARB - CZECH (& CENTRAL EUROPEAN) YEARBOOK OF ARBITRATION Tom 2 r. 2012, str. 191-210
7. Pełnomocnicy procesowi dopuszczeni do działania przed sądami najwyższymi (analiza problemu na tle prawnoporównawczym), STUDIA I ANALIZY SĄDU NAJWYŻSZEGO Tom 6 r. 2012, str. 191-233
8. Prawo właściwe dla dóbr osobistych i ich ochrony, KWARTALNIK PRAWA PRYWATNEGO Nr 3 r. 2012, str. 599-650
9. Ausrichten der Tätigkeit des Unternehmers auf den Wohnsitzstaat des Verbrauchers, Anm. Zum Urteil des EuGH vom 18. Mai 2010, verb. Rs. C-585/08 Pammer/Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG und C-144/09 Hotel Alpenhof GmbH/Heller, GPR - ZEITSCHRIFT FUR GEMEINSCHAFTSPRIVATRECHT Tom 4 r. 2011, str. 178-182
10. Die Anerkennung der quasi-ehelichen Verhältnisse in Polen aus der kollisions- und europarechtlichen Perspektive, GPR - ZEITSCHRIFT FUR GEMEINSCHAFTSPRIVATRECHT Tom 4 r. 2011, str. 200-208
11. Kierowanie przez przedsiębiorcę działalności do państwa zamieszkania konsumenta. Glosa do wyroku ETS z dnia 7 grudnia 2010 r., sprawy poł. C-585/08 Pammer/Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG und C-144/09 Hotel Alpenhof GmbH/Heller, POLSKI PROCES CYWILNY Tom 3 r. 2011, str. 160-167
12. Związki quasi-małżeńskie w polskim prawie prywatnym międzynarodowym, PAŃSTWO I PRAWO Tom 2 r. 2011, str. 84-95
13. Prawo właściwe dla dóbr osobistych i ich ochrony, [w:] J. Poczobut (red.), Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego, Wolters Kluwer Warszawa 2013, str. 234-256
14. Statut umów ubezpieczenia według rozporządzenia Rzym I, [w:] Europejskie prawo procesowe cywilne i kolizyjne, str. 313-389, LexisNexis Polska, r. 2012
15. Prawo właściwe dla meritum sporu zawisłego przed sądem arbitrażowym w braku wyboru prawa, [w:] Aurea Praxis Aurea Theoria. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego. T. 2, str. 1777-1798, LexisNexis, r. 2011
16. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 2009 r. (sygn. akt I CSK 16/09), PRZEGLĄD SEJMOWY Tom 4 r. 2010, str. 206-218
17. Glosa do wyroku TK z 20.05.2008 r. (P 18/07) PRZEGLĄD SĄDOWY Tom 2 r. 2009, str. 155-171 (współautor dr hab. Krystian Markiewicz)
18. Moc dowodowa dokumentów elektronicznych w postępowaniu cywilnym, STUDIA I ANALIZY SĄDU NAJWYŻSZEGO Tom 3 r. 2009, str. 61-94
19. Prawo kupującego do wstrzymania się z zapłatą ceny w razie dostarczenia towarów niezgodnych z umową na tle art. 46 ust. 2 i 3 Konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów, PROBLEMY PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO Tom 4 r. 2009, str. 89-116
20. Wpływ orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego na Kodeks postępowania cywilnego, KWARTALNIK PRAWA PRYWATNEGO Tom 3 r. 2009, str. 681-751
21. Aktualne problemy stosowania prawa prywatnego międzynarodowego w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, PROBLEMY PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO Tom 3 r. 2008, str. 139-158
22. Dopuszczalność milczącej zgody na wybór statutu kontraktowego w toku procesu. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 24 stycznia 2006 roku, I ACa 795/05, STUDIA IURIDICA Tom 49 r. 2008, str. 293-300
23. Glosa do wyroku SA w Katowicach z 12.10.2001, I ACa 383/01, PALESTRA Nr 3-4 r. 2008, str. 259-267
24. Glosa do wyroku SA w Katowicach z 9.11.2005, I ACa 1063/05, ORZECZNICTWO SADÓW POLSKICH Nr 11 r. 2008, str. 841-848
25. Pierwszeństwo Konwencji Wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów przed prawem krajowym. Glosa do wyroku SA w Katowicach z 10.03.2005 r. I ACa 1823/04, PROBLEMY PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO Tom 3 r. 2008, str. 165-172
26. Siła wyższa jako przesłanka nieodpowiedzialności przewoźnika za przesyłkę, PAŃSTWO I PRAWO Nr 4 r. 2008, str. 89-99
27. Zakaz oparcia skargi kasacyjnej na zarzutach dotyczących ustalenia faktów lub oceny dowodów, PRZEGLĄD SĄDOWY Nr 2 r. 2008, str. 16-46
28. Zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje czy dobra wiara? Dylematy nowelizacji klauzul generalnych prawa cywilnego w perspektywie europejskiej, STUDIA PRAWNICZE Nr 4/2006, str. 37-57
29. Obowiązek negocjowania w dobrej wierze w polskim prawie cywilnym (uwagi na tle prawnoporównawczym), PRZEGLĄD SĄDOWY Nr 7-8 r. 2006, str. 3-44
30. Klauzula porządku publicznego w postępowaniu o uznanie i wykonanie zagranicznego orzeczenia arbitrażowego, KWARTALNIK PRAWA PRYWATNEGO Nr 1 r. 2003, str. 157-187
31. Dobra wiara w konwencji o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, C.H.Beck, r. 2006
32. Zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje czy dobra wiara? Dylematy nowelizacji klauzul generalnych prawa cywilnego w perspektywie europejskiej, w: Europeizacja prawa prywatnego. Tom II, str. 165-181, Wolters Kluwer, r. 2008
33. International Commercial Arbitration in Poland, [w:] N. Eksi (red.), International Commercial Arbitration. A Comparative Survey, str. 229-259, Istanbul Chamber of Commerce, r. 2007

Design by ridgehkr Opracowanie Marketing w Internecie